Filipino

Ang Punong Tagapagtasa ng Halaga (Valuer General) ay responsable sa:

  • pagbibigay ng patas at hindi pabago-bagong mga halaga ng lupa para sa rating ng konseho at buwis sa lupa
  • independiyenteng pagpapasya sa halagang ibabayad kapag ang pribadong pag-aaring lupa ay sapilitang kinuha.

Ang Valuer General ay isang independiyenteng opisyal na hinirang ng Gobernador ng NSW upang pangasiwaan ang sistema ng pagtatasa ng halaga sa NSW.

Ang Valuation NSW, isang dibisyon ng Kagawaran ng Pagpaplano at Kapaligiran (Department of Planning and Environment), ay namamahala sa sistema ng pagtatasa ng halaga sa ngalan ng Valuer General.


Mga halaga ng lupa

Ano ang halaga ng lupa?

Ang halaga ng lupa ay ang halaga sa merkado (market value) ng lupa lamang, na parang naibenta ito noong ika-1 ng Hulyo sa taon ng pagtatasa ng halaga. Hindi kasama sa halaga ng lupa ang halaga ng iyong bahay o iba pang istruktura.

Ang mga halaga ng lupa ay tutukuyin alinsunod sa Batas sa Pagtatasa ng Halaga ng Lupa 1916.

Bakit tinatasa ang halaga ng lupa?

Rating ng konseho

Ang mga halaga ng lupa ay salik na ginagamit ng mga konseho sa pagtatakda ng mga rate. Binibigyan namin ang mga konseho ng mga bagong halaga ng lupa tuwing ikatlong taon.

Ang pagtaas ng halaga ng lupa ay hindi kinakailangang humantong sa katulad na pagtaas sa mga rate. Mangyaring makipag-ugnayan sa iyong konseho upang malaman kung paano nito itinatakda ang mga rate.

Buwis sa lupa

Ginagamit ng Revenue NSW ang mga halaga ng lupa upang kalkulahin ang buwis sa lupa. Binibigyan namin ang Revenue NSW ng mga bagong halaga ng lupa bawat taon.

Mangyaring makipag-ugnayan sa Revenue NSW sa 1300 139 816 o bisitahin ang revenue.nsw.gov.au para sa impormasyon tungkol sa buwis sa lupa.

Paano ko malalaman ang halaga ng aking lupa?

Ang Iyong Abiso sa Pagtatasa ng Halaga

Padadalhan ka namin ng Abiso sa Pagtatasa ng Halaga kapag binigyan namin ang inyong konseho ng mga bagong halaga para sa rating. Ipapakita sa abiso ang halaga ng lupa ng iyong propyedad at iba pa naming impormasyon tungkol sa iyong propyedad.

Ang pagtatasa ng iyong buwis sa lupa

Ang Revenue NSW ay magpapadala sa mga rehistradong kliyente, ng pagtatasa ng buwis sa lupa bawat taon. Ipapakita ng abiso sa pagtatasa ang (mga) halaga ng lupa na ginamit ng Revenue NSW upang kalkulahin ang iyong buwis sa lupa.

Online

Mahahanap mo ang iyong kasalukuyan at nakaraang mga halaga ng lupa at mga halaga ng lupa sa buong NSW gamit ang mga halaga ng lupa at mapa ng mga ibinebentang propyedad sa NSW, o sa pamamagitan ng paggamit ng aming pasilidad sa paghahanap ng halaga ng lupa.

Maaaring tingnan ng mga rehistradong kliyente ng buwis sa lupa ang mga halaga ng lupa na ginamit ng Revenue NSW upang kalkulahin ang kanilang buwis sa lupa sa revenue.nsw.gov.au.

Nag-aalala ka ba tungkol sa halaga ng iyong lupa o sa impormasyon tungkol sa propyedad?

Kung sa tingin mo ay mali ang halaga ng lupa o ang impormasyon tungkol sa propyedad na nasa iyong Abiso ng Pagtatasa ng Halaga o pagtatasa ng buwis sa lupa, maaari kang maghain ng pagtutol sa Valuer General upang marepaso ito.

Mayroon kang 60 araw para maghain ng pagtutol. Ang huling petsa para gawin ito ay nakasaad sa harapan ng iyong Abiso ng Pagtatasa ng Halaga. Ang mga kliyente ng buwis sa lupa ay may 60 araw mula sa petsa ng pag-isyu na nasa kanilang pagtatasa ng buwis sa lupa.

Tawagan mo kami

Matutulungan ka naming mahanap ang halaga ng iyong lupa o maghain ng pagtutol. Maaari kang makipag-ugnayan sa amin sa 1800 110 038. Kung kailangan mo ng interpreter, mangyaring tawagan ang TIS National sa 131 450 at hilingin sa kanila na tawagan ang Valuation NSW sa 1800 110 038.


Sapilitang mga pagkuha (Compulsory acquisition)

Ano ang sapilitang pagkuha?

Ang Pamahalaan ng NSW ay maaaring kumuha ng lupang pribadong pag-aari para sa mga pampublikong layunin. Maaangkin ng Pamahalaan ang karamihan ng lupa sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa may-ari ng lupa.

Kung hindi magkasundo ang Gobyerno at ang may-ari ng lupa sa halaga ng kompensasyon na dapat ibayad ng Gobyerno para sa lupa, sapilitang kukunin ng Gobyerno ang lupa.

Ang Pamahalaan ng NSW ay kumukuha ng lupa sa ilalim ng Batas ng Pagkuha ng Lupa (Makatarungang mga Kondisyon ng Kompensasyon) 1991.

Ano ang mangyayari kapag ang lupa ay sapilitang kinuha?

Kapag ang lupa ay sapilitang kukunin, pagpapasyahan ng Valuer General ang halaga ng kompensasyon para sa lupa na kailangang ibayad ng Gobyerno sa may-ari ng lupa.

Ang Valuer General ay independyente at walang kinikilingan sa proseso ng sapilitang pagkuha. Nangangahulugan ito na ang Valuer General ay hindi kumikilos para sa may-ari ng lupa o para sa Gobyerno kapag pinagpapasyahan ang halaga ng kompensasyon.

 

Pinahahalagahan namin ang iyong feedback

Hinihikayat ka naming galugarin ang mga mapagkukunan sa aming website. Kung mayroon kang mga tanong, alalahanin o feedback, maaari kang makipag-ugnayan sa amin sa:


1800 110 038
8:30 ng umaga – 5:00 ng hapon Lunes hanggang Biyernes
Valuer General NSW
PO Box 745
Bathurst NSW 2795
valuationenquiry@property.nsw.gov.au

Kailangan mo ba ng interpreter?

Mangyaring tawagan ang TIS National sa 131 450 at hilingin sa kanilang tawagan ang Valuation NSW sa 1800 110 038.

back to top