Filipino

Filipino

Ang Valuer General o Pangkalahatang Tagapagtasa ng Halaga ay responsable para sa:

  • pagbibigay ng tumpak at maasahang mga halaga ng lupa para sa pagpepresyo ng sanggunian (council rating) at buwis sa lupa
  • independiyenteng pinag-aaralan ang halaga ng kompensasyon na ibabayad kapag sapilitang inangkin ang lupa na pribadong pag-aari.

Ang Valuer General ay isang independiyenteng opisyal na hinirang ng Gobernador ng NSW upang pangasiwaan ng sistema ng pagtatasa ng halaga sa NSW.

Property NSW, isang dibisyon ng Kagawaran ng Pagpaplano, Industriya at Kapaligiran, ang siyang namamahala sa sistema ng pagtatasa ng halaga para sa Valuer General.

Mga halaga ng lupa

Ano ba ang halaga ng lupa?

Ang halaga ng lupa ay ang halaga ng lupa sa merkado lamang, kung ipinapalagay na ito ay naibenta noong 1 Hulyo ng taon ng pagtatasa ng halaga. Hindi kasama sa halaga ng lupa ang halaga ng iyong bahay o iba pang mga istruktura.

Pinagpapasyahan ang mga halaga ng lupa sa ilalim ng Batas sa Pagtatasa ng Halaga ng Lupa 1916.

Bakit tinatasa ang halaga ng lupa?

Pagpepresyo ng sanggunian

Ang mga halaga ng lupa ay isang salik na ginagamit ng mga sanggunian upang itakda ang mga presyo. Ibinibigay namin sa mga sanggunian ang bagong mga halaga ng lupa tuwing ikatlong taon.

Ang pagtaas ng halaga ng lupa ay hindi kinakailangang humantong sa katulad na mga pagtaas ng mga presyo. Mangyaring kontakin ang inyong sanggunian upang malaman kung paano nito itinatakda ang mga presyo.

Buwis sa lupa

Ginagamit ng Revenue NSW ang mga halaga ng lupa upang kalkulahin ang buwis sa lupa. Ibinibigay namin ang bagong mga halaga ng lupa sa Revenue NSW bawat taon.

Mangyaring kontakin ang Revenue NSW sa 1300 139 816 o bisitahin ang revenue.nsw.gov.au para sa impormasyon tungkol sa buwis sa lupa.

Paano ko malalaman ang halaga ng aking lupa?

Ang iyong Abiso sa Pagtatasa ng Halaga

Padadalhan ka namin ng Abiso sa Pagtatasa ng Halaga kapag nagbigay na kami sa inyong sanggunian ng mga bagong halaga para sa pagpepresyo. Ang abiso ay nagpapakita ng halaga ng lupa sa iyong propyedad at iba pang impormasyon na hawak namin tungkol sa iyong propyedad.

Ang pagtatasa ng iyong buwis sa lupa

Ang Revenue NSW ay nagpapadala sa rehistradong mga kliyente ng buwis sa lupa ng isang pagtatasa sa buwis ng lupa taun-taon. Ipinapakita sa abiso sa pagtatasa ng halaga ang (mga) halaga ng lupa na gagamitin ng Revenue NSW para kalkulahin ang iyong buwis sa lupa.

Online

Mahahanap mo ang kasalukuyan at nakaraang mga halaga ng iyong lupa at ang mga halaga ng lupa sa kabuuan ng NSW sa pamamagitan ng paggamit ng NSW Globe, o sa pamamagitan ng paggamit ng pasilidad sa pag-search sa halaga ng lupa.

Makikita ng mga rehistradong kliyente ng buwis sa lupa ang mga halaga ng lupa na ginagamit ng Revenue NSW upang makalkula ang kanilang pagbubuwis sa lupa sa revenue.nsw.gov.au.

Tawagan kami

Matutulungan ka naming malaman ang halaga ng iyong lupa. Maaari mo kaming kontakin sa 1800 110 038.

Kung kailangan mo ng isang interpreter, mangyaring tawagan ang TIS National sa 131 450 at hilingan silang tawagan ang Mga Serbisyo ng Pagtatasa ng Halaga sa 1800 110 038.

Nababahala ka ba tungkol sa halaga ng iyong lupa o sa impormasyon tungkol sa iyong propyedad?

Kung sa tingin mo ay mali ang halaga ng iyong lupa o ang impormasyon sa propyedad na nasa iyong Abiso sa Pagtatasa ng Halaga o pagtatasa ng buwis sa lupa, maaari kang mahain ng pagtutol sa Valuer General upang ito ay marepaso.

Mayroon kang 60 araw upang maghain ng isang pagtutol. Ang huling petsa para magawa ito ay nasa harapan ng iyong Abiso sa Pagtatasa ng Halaga. Ang mga kliyente ng buwis sa lupa ay mayroong 60 araw mula sa petsa ng pagka-isyu ng kanilang pagtatasa ng buwis sa lupa.

Matutulungan ka naming maghain ng isang pagtutol. Maaari kang makipag-ugnayan sa amin sa 1800 110 038.

Kung kailangan mo ng interpreter, mangyaring tawagan ang TIS National sa 131 450 at hilingan silang tawagan ang Mga Serbisyo sa Pagtatasa ng Halaga sa 1800 110 038.

Sapilitang mga pag-angkin

Ano ang sapilitang mga pag-angkin?

Ang Pamahalaan ng NSW ay maaaring mag-angkin ng mga lupa na pribadong pag-aari para sa layuning pampubliko. Nakukuha ng Pamahalaan ang karamihan ng mga lupa sa pamamagitan ng pakikipag-negosasyon sa mga may-ari ng lupa.

Kung ang Pamahalaan at ang may-ari ng lupa ay hindi magkasundo sa halaga ng kompensasyon na dapat ibayad ng Pamahalaan para sa lupa, sapilitang aangkinin ng Pamahalaan ang lupa.

Naaangkin ng Pamahalaan ng NSW ang lupa sa ilalim ng Batas sa Pag-angkin ng Lupa (Makatarungang mga Kondisyon sa Kompensasyon) 1991.

Ano ang mangyayari kung ang lupa ay sapilitang inangkin?

Kapag ang lupa ay sapilitang inangkin, ang Valuer General ay magpapasiya sa halaga ng kompensasyon na kailangang ibayad ng Pamahalaan para sa lupa ng may-ari nito.

Ang Valuer General ay independiyente at walang kinikilingan sa proseso ng sapilitang pag-angkin. Nangangahulugan ito na ang Valuer General ay hindi kumakatawan sa mga may-ari ng lupa o maging sa Pamahalaan kapag nagpapasiya sa halaga ng kompensasyon.

Makipag-ugnay sa amin

Narito kami para tumulong sa iyo.

1800 110 038
8:30n.u.-5:00n.g. Lunes hanggang Biyernes
Valuation Services
Property NSW
PO Box 745
Bathurst NSW 2795
valuationenquiry@property.nsw.gov.au

Kailangan mo ba ng interpreter?

Mangyaring tawagan ang TIS National sa 131 450 at hilingan silang tawagan ang Mga Serbisyo ng Pagtatasa sa 1800 110 038.

Pinahahalagahan namin ang iyong feedback

Sabihin sa amin kung ano ang iyong palagay.

Valuer General
PO Box K274
Haymarket NSW 1240
feedback@ovg.nsw.gov.au
back to top