Vietnamese

Tiếng Việt

Chuyên gia Định giá (Valuer General) chịu trách nhiệm về việc:

  • cung cấp giá trị đất một cách công bằng và trước sau như một trong việc tính thuế đất và để hội đồng tính thuế nhà
  • xác định một cách độc lập số tiền bồi thường mà chính phủ phải trả khi cưỡng chế thu hồi đất tư nhân

Chuyên gia Định giá là một viên chức độc lập do Toàn quyền NSW bổ nhiệm để giám sát hệ thống định giá ở NSW.

Chuyên gia Định giá NSW, một đơn vị trong Bộ Kế hoạch và Môi trường, quản lý hệ thống định giá thay mặt cho Chuyên gia Định giá.

Giá trị đất

Giá trị đất là gì?

Giá trị đất là giá trị thị trường của chỉ miếng đất thôi, nếu được bán vào ngày 1 tháng 7 trong năm định giá. Giá trị đất không bao gồm giá trị của ngôi nhà hoặc các công trình kiến trúc khác của quý vị.

Giá trị đất được xác định theo Đạo luật Định giá Đất đai năm 1916 (Value of Land Act 1916).

Tại sao đất đai được định giá?

Hội đồng dùng tính thuế nhà

Giá trị đất đai là một yếu tố mà các hội đồng dùng để tính thuế nhà. Chúng tôi cho các hội đồng biết giá trị đất mới tính cứ mỗi ba năm một lần.

Giá trị đất đai tăng không nhất thiết dẫn đến việc tăng thuế nhà tương tự. Xin liên hệ với hội đồng của quý vị để tìm hiểu cách hội đồng tính thuế nhà.

Thuế đất

Sở Thuế NSW (Revenue NSW) dùng giá trị đất để tính thuế đất. Chúng tôi cho Sở Thuế NSW biết giá trị đất mới tính hàng năm.

Xin liên hệ với Sở Thuế NSW theo số 1300 139 816 hoặc truy cập revenue.nsw.gov.au để biết thông tin về thuế đất.

Tôi làm sao để có thể tìm ra giá trị đất của tôi?

Thông báo Định giá của quý vị

Chúng tôi gửi cho quý vị Thông báo Định giá (Notice of Valuation) cùng lúc khi chúng tôi cung cấp cho hội đồng của quý vị các giá trị đất mới tính để đánh thuế nhà. Thông báo này cho biết giá trị đất của bất động sản của quý vị và các thông tin khác mà chúng tôi có về tài sản này.

Thẩm định thuế đất của quý vị

Sở Thuế NSW gửi cho các thân chủ đã đăng ký nộp thuế đất một bản đánh giá thuế đất mỗi năm. Bản đánh giá cho thấy (các) giá trị đất mà Sở Thuế NSW dùng để tính thuế đất của quý vị.

Trực tuyến

Quý vị có thể tìm thấy giá trị đất hiện nay và trước đây của mình và giá trị đất trên khắp NSW bằng cách dùng Bản đồ giá trị đất và mua bán bất động sản ở NSW, hoặc bằng cách dùng tiện ích tìm kiếm giá trị đất  của chúng tôi.

Thân chủ đã đăng ký nộp thuế đất có thể xem giá trị đất mà Sở Thuế NSW dùng để tính thuế đất của mình tại revenue.nsw.gov.au.

Quan tâm về giá trị đất hoặc chi tiết về tài sản của mình?

Nếu nghĩ giá trị đất hoặc chi tiết về tài sản trên Thông báo Định giá hoặc việc đánh giá thuế đất của mình là sai, quý vị có thể nộp đơn phản đối với Chuyên gia Định giá để được xem xét lại.

Quý vị có 60 ngày để nộp đơn phản đối. Ngày cuối cùng để nộp đơn có ở mặt trước của Thông báo Định giá. Thân chủ nộp thuế đất có thời hạn 60 ngày kể từ ngày phát hành đánh giá thuế đất của mình.

Điện thoại cho chúng tôi

Chúng tôi có thể giúp quý vị tìm ra giá trị đất của mình hoặc nộp đơn phản đối. Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 1800 110 038.

Nếu quý vị cần thông ngôn viên, xin gọi cho Dịch vụ Thông Phiên dịch Toàn quốc (TIS National) theo số 131 450 và nhờ họ gọi cho Chuyên gia Định giá NSW theo số 1800 110 038.


Cưỡng chế thu hồi đất

Cưỡng chế thu hồi đất là gì?

Chính phủ NSW có thể mua đất thuộc sở hữu tư nhân để dùng cho các mục đích công cộng. Chính phủ thu hồi hầu hết đất đai bằng cách thương lượng với chủ đất.

Nếu Chính phủ và chủ đất không đồng ý về mức tiền bồi thường mà Chính phủ phải trả cho miếng đất thì Chính phủ sẽ cưỡng chế thu hồi đất.

Chính phủ NSW thu hồi đất theo Đạo Luật Thu Hồi Đất (Điều Khoản Đền Bù Công Bằng) Năm 1991 (Land Acquisition (Just Terms Compensation) Act 1991).

Khi đất bị cưỡng chế thu hồi thì sao?

Khi đất bị cưỡng chế thu hồi, Chuyên gia Định giá xác định số tiền bồi thường mà Chính phủ cần phải trả cho chủ đất để lấy miếng đất này.

Chuyên gia Định giá làm việc với tính cách độc lập và không thiên vị trong thủ tục cưỡng chế thu hồi. Như vậy có nghĩa là Chuyên gia Định giá không làm việc thay mặt cho chủ đất hoặc Chính phủ khi xác định số tiền bồi thường.

 

Chúng tôi coi trọng ý kiến đóng góp của quý vị

Chúng tôi khuyên quý vị nên tìm hiểu các nguồn tài liệu trên trang mạng của chúng tôi. Nếu có các câu hỏi, mối quan tâm hoặc ý kiến phản hồi, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi tại:

1800 110 038
8 giờ 30 sáng – 5 giờ chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu
Valuer General NSW
PO Box 745
Bathurst NSW 2795
valuationenquiry@property.nsw.gov.au

Quý vị có cần thông ngôn viên không?

Xin gọi cho TIS National theo số 131 450 và nhờ họ gọi cho Chuyên gia Định giá NSW theo số 1800 110 038.

back to top