Vietnamese

Tiếng Việt

Chuyên gia Định giá (Valuer General) chịu trách nhiệm:

  • cung cấp giá trị đất đai chính xác và kiên định cho việc đánh thuế của hội đồng thành phố (council rating) và thuế đất (land tax)
  • xác định một cách độc lập mức bồi thường phải trả khi đất tư nhân bị bắt buộc phải bán cho chính phủ.

Chuyên gia Định giá là một viên chức độc lập do Toàn quyền Tiểu bang NSW bổ nhiệm để giám sát hệ thống định giá tại NSW.

Property NSW, phần ban trong Sở Kế hoạch, Công nghiệp và Môi trường, quản lý hệ thống định giá cho Chuyên gia Định giá.

Giá trị đất đai

Giá trị đất đai là gì?

Giá trị đất là giá thị trường của riêng miếng đất, nếu được bán vào ngày 1 tháng 7 của năm được định giá. Giá trị đất không bao gồm giá trị căn nhà của quý vị hoặc các cấu trúc khác.

Giá trị đất được xác định theo Đạo luật về Định giá Đất đai năm 1916 (Valuation of Land Act 1916).

Tại sao đất đai cần được định giá?

Thuế của Hội đồng thành phố

Giá trị đất là một trong những yếu tố mà các hội đồng dùng để tính thuế. Chúng tôi cho các hội đồng biết các giá trị mới của đất đai cứ mỗi ba năm một lần.

Việc tăng giá trị đất đai không nhất thiết dẫn tới những mức tăng thuế tương tự. Xin vui lòng liên hệ với hội đồng của quý vị để tìm hiểu thuế được tính ra sao.

Thuế đất

Sở thuế NSW (Renenue NSW) dùng giá trị đất để tính thuế đất. Chúng tôi cho Sở thuế NSW biết các giá trị mới của đất đai hàng năm.

Quý vị vui lòng liên hệ với Sở thuế NSW theo số 1300 139 816 hoặc tới trang mạng revenue.nsw.gov.au để biết chi tiết về thuế đất.

Tôi làm sao để tìm biết giá trị đất của tôi?

Thông báo Định giá

Chúng tôi gửi cho quý vị một Thông báo Định giá (Notice of Valuation) ngay khi chúng tôi cho hội đồng của quý vị biết các giá trị mới của đất đai để tính thuế. Thông báo này cho biết giá trị đất của quý vị và các chi tiết khác mà chúng tôi có về tài sản này.

Đánh giá thuế đất của quý vị

Hàng năm, Sở thuế NSW gửi cho các thân chủ đã đăng ký thuế đất một bản đánh giá thuế đất. Bản đánh giá này cho thấy giá trị đất mà Sở thuế NSW dùng để tính thuế đất của quý vị.

Trực tuyến

Quý vị có thể tìm thấy các giá trị đất hiện nay và trước đây của mình và giá trị đất đai trên khắp tiểu bang NSW bằng cách dùng NSW Globe, hoặc bằng cách dùng tiện ích tìm giá đất (land value search facility).

Các thân chủ đã đăng ký thuế đất có thể xem giá đất mà Sở thuế NSW dùng để tính thuế đất của mình tại revenue.nsw.gov.au.

Điện thoại cho chúng tôi

Chúng tôi có thể giúp quý vị tìm giá đất của mình. Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi theo số 1800 110 038.

Nếu cần thông dịch viên, quý vị vui lòng gọi Thông dịch và Phiên dịch Toàn quốc (TIS National) theo số 131 450 và nhờ họ gọi cho Dịch Vụ Định Giá (Valuation Services) theo số 1800 110 038.

Thắc mắc về giá trị đất hoặc chi tiết bất động sản của mình?

Nếu nghĩ là giá đất hoặc chi tiết bất động sản trong Thông báo Định giá hoặc đánh giá thuế đất của mình là sai, quý vị có thể khiếu nại với Chuyên gia Định giá để được xem xét lại.

Quý vị có 60 ngày để nộp đơn khiếu nại. Ngày cuối cùng nộp đơn có ở mặt trước của Thông Báo Định Giá. Thân chủ thuế đất có 60 ngày kể từ ngày phát hành bản đánh giá thuế đất.

Chúng tôi có thể giúp quý vị khiếu nại. Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi theo số 1800 110 038.

Nếu cần thông dịch viên, quý vị vui lòng gọi Thông dịch và Phiên dịch Toàn quốc theo số 131 450 và nhờ họ gọi cho Dịch Vụ Định Giá theo số 1800 110 038.

Mua bán bắt buộc

Mua bán bắt buộc là gì?

Chính Phủ NSW có thể mua đất tư nhân cho các mục đích công cộng. Chính phủ mua hầu hết đất đai thông qua việc điều đình với chủ sở hữu đất.

Nếu Chính phủ và chủ sở hữu đất không đồng ý về mức bồi thường mà Chính phủ nên trả cho miếng đất này thì Chính phủ sẽ mua đất theo cách bắt buộc.

Chính phủ NSW mua lại đất theo Đạo luật Mua Đất (Bồi thường theo các Điều khoản Công bằng) năm 1991 (Land Acquisition (Just Terms Compensation) Act 1991).

Khi đất bị mua theo cách bắt buộc thì sao?

Khi đất bị mua theo cách bắt buộc thì Chuyên gia Định giá xác định mức bồi thường mà Chính phủ cần phải trả cho chủ sở hữu đất.

Chuyên gia Định giá làm việc một cách độc lập và vô tư trong việc mua theo cách bắt buộc. Như vậy có nghĩa là Chuyên gia Định giá không làm việc theo chủ sở hữu đất hoặc Chính phủ khi xác định mức bồi thường.

Liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ quý vị.

1800 110 038
8 giờ 30 sáng - 5 giờ chiều Thứ Hai đến Thứ Sáu
Valuation Services
Property NSW
PO Box 745
Bathurst NSW 2795
valuationenquiry@property.nsw.gov.au

Quý vị có cần một thông dịch viên?

Quý vị vui lòng gọi Thông dịch và Phiên dịch Toàn quốc theo số 131 450 và nhờ họ gọi cho Dịch Vụ Định Giá theo số 1800 110 038.

Chúng tôi tôn trọng ý kiến phản hồi của quý vị

Hãy cho chúng tôi biết các ý tưởng của quý vị.

Valuer General
PO Box K274
Haymarket NSW 1240
feedback@ovg.nsw.gov.au
back to top